Search
Close this search box.

Selkokuvat

selkokuvat puhetta tukemaan ja korvaamaan

Mikä selkokuva?

Selkokuva on kuva, jossa kuvataan esitetty asia mahdollisimman selkeästi ja konkreettisesti.

Selkokuvia on eri tyylisiä ja on tärkeätä löytää juuri oikeanlainen tyyli kullekin ihmisille. Kuitenkin pääsääntönä on, että yleisesti paras selkokuva on selkeästi asian esittävä kuva.

SelkoSeks tarjoaa laajan valikoiman selkokuvia seksuaalisuuden ja seksin teemoista. 

Tällaisia kuvia et löydä mistään maailmasta!

Mikä AAC?

Puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointimenetelmiin viitataan usein lyhenteellä AAC-menetelmät (Augmentative and Alternative Communication)

Puhetta korvaavaa kommunikointia (alternative communication) käytetään silloin, kun ihminen kommunikoi suorassa vuorovaikutustilanteessa muilla keinoilla kuin puheella. Puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja on viittomat, kirjoitus tai kuvakommunikaatio.

Puhetta tukeva kommunikointi (augmentative communication) tarkoittaa puhetta täydentävää tai tukevaa kommunikointia. Tarkoituksena on edistää ja täydentää puheilmaisua. Täydentäviä kommunikaatiokeinoja ovat tukiviittomat, kuvakommunikaatio tai selkokieli/selkopuhe.

Ketkä tarvitsevat näitä?

Kommunikointivaikeuksia on monen tasoisia ja syyt niihin monenlaisia. 

Suomessa on kymmeniä tuhansia ihmisiä, joiden on vaikea tuottaa tai ymmärtää puhetta, ja jotka kommunikoivat puhetta tukevilla ja korvaavilla keinoilla.

 Puhe- ja kommunikaatiovaikeudet voivat liittyä puheen tuottamiseen, puheen ymmärtämiseen tai vaikeuteen lukea ja kirjoittaa. 

Puhevammaisuus määritellään kirjoksi eriasteisia puhe- ja kommunikaatiovaikeuksia, jotka esiintyvät kuulevilla ihmisillä.

Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi

Kommunikaatio toisten ihmisten kanssa on olemisemme kulmakiviä. Jos ihmisellä on puheen ja kommunikoinnin ongelmia, heidän on usein vaikea tulla kuulluksi aidosti.

Ilman ymmärtämistä ja ymmärretyksi tulemista ihmisestä tulee helposti toimenpiteiden kohde, jolla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja päätöksentekoon eikä siten ottaa omalta osaltaan vastuuta hoidostaan ja autetuksi tulemisestaan.

Selkokielellä tarkoitetaan, että puhuttua tai kirjoitettua kieltä yksinkertaistetaan, jotta se olisi ymmärrettävämpää ja luettavampaa. Yksinkertaistaminen koskee kielen rakennetta, sisältöä, sanastoa ja kirjoitetun tekstin ulkoasua.

Seksuaalisuus on aiheena abstrakti ja sen käsitteet voivat olla pelkän puheen avulla vaikeita käsittää kaikille meille. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät tukevat oppimista ja ymmärtämistä. 

Kommunikaation tukimenetelmiä tulisi käyttää kaikki vuorovaikutuksessa toimivat ihmiset. Läheiset ihmiset, hoitajat, terveysalan ammattilaiset, kuntoutuksen henkilökunta (puheterapeutit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit)

Ota aina selvää ihmisen kommunikointitavasta. Lue lisää vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käytöstä esimerkiksi www.papunet.net tai blogistamme TÄÄLTÄ.

Kommunikointiin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi:

 • Aivoverenkiertohäiriöt (avh) tai aivovammat voivat aiheuttaa afasiaa (puheen tuottamisen ja/tai puheen ymmärtämisen vaikeutta) ja dysatriaa (puheen motoriikan vaikeutta)
 • Keskushermoston sairaudet, kuten ALS, MS ja Parkinsonin tauti vaikuttavat puheen motoriikkaan ja ääneentuottoon.
 • Autismin kirjo voi vaikuttaa kommunikaatioon ja puheen kehitykseen. 
 • CP-vamma voi vaikeuttaa puhemotoriikkaa ja siihen voi liittyä myös kielellistä erityisvaikeutta.
 • Muistisairaudet heikentävät kielellisiä taitoja edetessään.
 • Kehityksellinen kielihäiriö tarkoittaa puheen ja kielenkehityksen viivästymistä lapsilla ja nuorilla.
 • Kehitysvammaisuus voi vaikuttaa kommunikointitaitoihin. 
 • Yhteisen kielen puute muissa tapauksissa, kuten maahanmuuttajat tai muut ulkomaalaistaustaiset potilaat.

Mikä on selkokuva ja miten selkokuvia käytetään?

Selkokuvia on tutkittu vain vähän ja selkokuvien ohjeistuksissa on usein pohdittu, onko ihmisen helpompi hahmottaa piirros- vai valokuvia. Piirretty kuva on usein pelkistetympi ja helpompi hahmottaa kuin valokuva, jossa esimerkiksi valot ja varjot voivat häiritä tulkintaa. Todellisuutta mukailevan selkokuvan ei pidä kuitenkaan aina olla mahdollisimman  yksinkertaistettu ja tylsä. Selkokuvan tekijän tuleekin tutkia eri mahdollisuuksia totuudenmukaisen ja abstraktin kuvan välillä. 

Seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvät aidot valokuvat voivat kuitenkin olla liian hankalia myös aiheen herkkyyden kannalta, joten piirretyt kuvat helpottavat asiaa. Kuitenkin edelleen on tärkeää, että asiat esitetään totuuden mukaisesti ja rehellisesti.

Selkokuvia voidaan käyttää yksitellen ja osana kommunikaation apuvälineitä. Kommunikaation apuvälineitä voivat olla kommunikointitaulu, kommunikointikansio, puhelaite tai kommunikointiohjelma. Nykyteknologia on mahdollistanut tablettien ja puhelimien käytön myös kuvakommunikaatiossa. 

Usein kuvien käyttöön ja valintaan tarvitaan ammattilaisen tai läheisen apua ja tukea, jotta ihminen osaa itse niitä hyödyntää. 

Kuvia voidaan siis koota laajemmiksi sanastoiksi tai käyttää yksitellen. Kuvien avulla voi kertoa asiasta vain yksittäisiä sanoja käyttämällä tai muodostamalla monisanaisempia lauseita. Kommunikointitauluissa on yleisesti koottu tiettyyn aihealueeseen helposti saataville verbejä, adjektiiveja ja substantiiveja, joilla kokonaisilla lauseilla kommunikointi helpottuu. 

SelkoSeksiltä löydät myös valmiita kommunikointitauluja seksuaalisuuden ja terveyden teemoihin liittyen.

SelkoSeks selkokuvat

SelkoSeks selkokuvat

469 selkokuvaa aihealueinaan keho, anatomia, seksi, seksin välineet, suhteet, tunteet, terveys ja hygienia.  Kuvat ovat saatavilla joko kaikki kerralla tai kahdessa eri paketissa.

 

Kuvat toimitetaan jaetussa kansiossa, josta saat ne ladattua koneellesi. Voit käyttää niitä osana omaa kommunikoinnin apuvälinettä tai kommunikointitaulua, tulostaa itsellesi tai hyödyntää niitä sinulle sopivalla tavalla.

 

Koko paketin ostamalla kuville jää hintaa VAIN 0,98 € kappaleelta. Huomioithan, että kuvat ovat vain sinun henkilökohtaiseen käyttöösi, eivät muille.

 

 

Videolla Henna esittelee SelkoSeks kuvapankin kuvia.

KAIKKI KUVAT KERRALLA

Kattava paketti sisältää 469 selkokuvaa kehosta, anatomiasta, seksistä, seksin välineistä, suhteista, tunteista, terveydestä ja hygieniasta. Paketin hinta on 459 € ja näin ollen yhden kuvan hinta vain 0,98 €.

Kuvat ovat vain sinun henkilökohtaiseen käyttöösi, eivät muille.

PAKETTI 1

Paketti 1 kuvien aiheet:

 • anatomia
 • terveys
 • hygienia
 • keho
 • suhteet
 • tunteet
 • kosketus
 • lääkärissä käyminen
 • ehkäisy
 • internet (sosiaalinen media)

Paketti ei sisällä kuvia seksistä, seksin välineistä tai itsetyydytyksestä.

Paketin hinta on 399,00 €.

Huomioithan ostaessasi, että kuvat ovat vain sinun henkilökohtaiseen käyttöösi, eivät muille.

PAKETTI 2

Paketti 2 kuvien aiheet:

 • seksi
 • itsetyydytys
 • seksin välineet

Paketti sisältää 104 selkokuvaa.

Paketin hinta on 139,00 €.

Huomioithan ostaessasi, että kuvat ovat vain sinun henkilökohtaiseen käyttöösi, eivät muille.

TÄYDENNYSPAKETTI

Jos olet hankkinut selkokuvat ennen 01/23, sinulla on mahdollisuus ostaa uusista kuvistatäydennyspaketti. Täydennyspaketti sisältää yli 200 uutta kuvaa ja on hinnaltaan 69 €. Tätä pakettiaemme suosittele ostettavaksi irrallisena, koska kuvat ovat hyvin satunnaisia

Kuvat saatavilla myös kolmella eri ihonvärillä!

SelkoSeks kuvapankki sisältää lähes 500 selkokuvaa ja ne ovat myös mahdollista saada kolmella eri ihonvärillä. Peruspaketti sisältää vaaleaihoiset kuvat, mutta mikäli kaipaat kaikkia ihonvärejä, ole yhteydessä rohkeasti. 

Materiaalit löytyvät myös ruotsiksi, englanniksi ja eestiksi!

Material på svenska

Materials in english

Materjalid eesti keeles