Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät

Kommunikaatio toisten ihmisten kanssa on olemisemme kulmakiviä. Jos ihmisellä on puheen ja kommunikoinnin ongelmia, heidän on usein vaikea tulla kuulluksi aidosti.

Suomessa on kymmeniä tuhansia ihmisiä, joiden on vaikea tuottaa tai ymmärtää puhetta, ja jotka kommunikoivat puhetta tukevilla ja korvaavilla keinoilla. Puhe- ja kommunikaatiovaikeudet voivat liittyä puheen tuottamiseen, puheen ymmärtämiseen tai vaikeuteen lukea ja kirjoittaa. Puhevammaisuus määritellään kirjoksi eriasteisia puhe- ja kommunikaatiovaikeuksia, jotka esiintyvät kuulevilla ihmisillä.

Ilman ymmärtämistä ja ymmärretyksi tulemista ihmisestä tulee helposti toimenpiteiden kohde, jolla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja päätöksentekoon eikä siten ottaa omalta osaltaan vastuuta hoidostaan ja autetuksi tulemisestaan.

Puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointimenetelmiin viitataan usein lyhenteellä AAC-menetelmät (Augmentative and Alternative Communication)

Puhetta korvaavaa kommunikointia (alternative communication) käytetään silloin, kun ihminen kommunikoi suorassa vuorovaikutustilanteessa muilla keinoilla kuin puheella. Puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja on viittomat, kirjoitus tai kuvakommunikaatio.

Puhetta tukeva kommunikointi (augmentative communication) tarkoittaa puhetta täydentävää tai tukevaa kommunikointia. Tarkoituksena on edistää ja täydentää puheilmaisua. Täydentäviä kommunikaatiokeinoja ovat tukiviittomat, kuvakommunikaatio tai selkokieli/selkopuhe.

Selkokielellä tarkoitetaan, että puhuttua tai kirjoitettua kieltä yksinkertaistetaan, jotta se olisi ymmärrettävämpää ja luettavampaa. Yksinkertaistaminen koskee kielen rakennetta, sisältöä, sanastoa ja kirjoitetun tekstin ulkoasua.

Seksuaalisuus on aiheena abstrakti ja sen käsitteet voivat olla pelkän puheen avulla vaikeita käsittää kaikille meille. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät tukevat oppimista ja ymmärtämistä. 

KETKÄ HYÖTYVÄT PUHETTA TUKEVISTA JA KORVAAVISTA KOMMUNIKOINTIMENETELMISTÄ?

Kommunikointivaikeuksia on monen tasoisia ja syyt niihin monenlaisia. Kommunikointiin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi:

  • Aivoverenkiertohäiriöt (avh) tai aivovammat voivat aiheuttaa afasiaa (puheen tuottamisen ja/tai puheen ymmärtämisen vaikeutta) ja dysatriaa (puheen motoriikan vaikeutta)
  • Keskushermoston sairaudet, kuten ALS, MS ja Parkinsonin tauti vaikuttavat puheen motoriikkaan ja ääneentuottoon.
  • Autismin kirjo voi vaikuttaa kommunikaatioon ja puheen kehitykseen. 
  • CP-vamma voi vaikeuttaa puhemotoriikkaa ja siihen voi liittyä myös kielellistä erityisvaikeutta.
  • Muistisairaudet heikentävät kielellisiä taitoja edetessään.
  • Kehityksellinen kielihäiriö tarkoittaa puheen ja kielenkehityksen viivästymistä lapsilla ja nuorilla.
  • Kehitysvammaisuus voi vaikuttaa kommunikointitaitoihin. 
  • Yhteisen kielen puute muissa tapauksissa, kuten maahanmuuttajat tai muut ulkomaalaistaustaiset potilaat.

Kommunikaation tukimenetelmiä tulisi käyttää kaikki vuorovaikutuksessa toimivat ihmiset. Läheiset ihmiset, hoitajat, terveysalan ammattilaiset, kuntoutuksen henkilökunta (puheterapeutit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit)

Ota aina selvää ihmisen kommunikointitavasta. Lue lisää vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käytöstä esimerkiksi www.papunet.net tai blogistamme TÄÄLTÄ.

 

Mikä on selkokuva ja miten selkokuvia käytetään?

Selkokuva on nimensä mukaisesti kuva, joka kuvaa esitettyä asiaa mahdollisimman selkeästi ja konkreettisesti. Selkokuvia löytyy eri tyyleillä ja tärkeintä olisikin löytää juuri oikeanlainen tyyli kullekin ihmisille. Kuitenkin pääsääntönä voidaan sanoa, että yleisesti paras selkokuva on selkeästi asian esittävä kuva. 

Selkokuvia on tutkittu vain vähän ja selkokuvien ohjeistuksissa on usein pohdittu, onko ihmisen helpompi hahmottaa piirros- vai valokuvia. Piirretty kuva
on usein pelkistetympi ja helpompi hahmottaa kuin valokuva, jossa esimerkiksi valot ja varjot voivat häiritä tulkintaa. Todellisuutta mukailevan selkokuvan
ei pidä kuitenkaan aina olla mahdollisimman  yksinkertaistettu ja tylsä. Selkokuvan tekijän tuleekin tutkia eri mahdollisuuksia totuudenmukaisen ja
abstraktin kuvan välillä. Seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvät aidot valokuvat voivat kuitenkin olla liian hankalia myös aiheen herkkyyden kannalta, joten piirretyt kuvat helpottavat asiaa. Kuitenkin edelleen on tärkeää, että asiat esitetään totuuden mukaisesti ja rehellisesti.

Selkokuvia voidaan käyttää yksitellen ja osana kommunikaation apuvälineitä. Kommunikaation apuvälineitä voivat olla kommunikointitaulu, kommunikointikansio, puhelaite tai kommunikointiohjelma. Nykyteknologia on mahdollistanut tablettien ja puhelimien käytön myös kuvakommunikaatiossa. 

Usein kuvien käyttöön ja valintaan tarvitaan ammattilaisen tai läheisen apua ja tukea, jotta ihminen osaa itse niitä hyödyntää. 

Kuvia voidaan siis koota laajemmiksi sanastoiksi tai käyttää yksitellen. Kuvien avulla voi kertoa asiasta vain yksittäisiä sanoja käyttämällä tai muodostamalla monisanaisempia lauseita. Kommunikointitauluissa on yleisesti koottu tiettyyn aihealueeseen helposti saataville verbejä, adjektiiveja ja substantiiveja, joilla kokonaisilla lauseilla kommunikointi helpottuu. 

SelkoSeksiltä löydät myös valmiita kommunikointitauluja seksuaalisuuden ja terveyden teemoihin liittyen Kommunikointitaulut välilehdeltä! 

SelkoSeks selkokuvat

Videolla Henna esittelee SelkoSeks kuvapankin kuvia.

SelkoSeks tarjoaa 412 selkokuvaa aihealueinaan muun muassa keho, anatomia, seksi, seksin välineet, suhteet, tunteet, terveys ja hygienia.  

 

Kuvat ovat saatavilla joko kaikki kerralla tai kahdessa eri paketissa.

 

 

Paketti 1 löydät kuvat aiheina anatomia, terveys, hygienia, keho, suhteet, tunteet, kosketus, lääkärissä käyminen, ehkäisy ja internet (sosiaalinen media). Tästä paketista et löydä kuvia seksistä tai seksin välineistä etkä itsetyydytyksestä. Paketissa on 308 selkokuvaa. Paketin hinta on 399,00 €.

 

 

Paketti 2 löydät selkokuvat aiheina seksi yksin ja yhdessä, itsetyydytys ja seksin välineet. Paketissa on 104 selkokuvaa. 139,00 €

 

 

Kuvat saat jaetussa kansiossa ja kansiosta saat kuvat ladattua koneellesi jpg muodossa, jolloin voit käyttää niitä osana omaa kommunikoinnin apuvälinettä tai kommunikointitaulua.

 

 

Koko paketin ostamalla kuville jää hintaa VAIN 1,11 € kappaleelta. Huomioithan ostaessasi, että kuvat ovat vain sinun henkilökohtaiseen käyttöösi, eivät muille.

KUVAT OVAT OSTETTAESSA VAIN YHDEN IHMISEN / YHDEN YKSIKÖN KÄYTTÖÖN! 

 

Esimerkiksi jos asumisyksikkösi kaipaa kuvia, voit ostaa yhden paketin ja käyttää niitä yksikön päiväohjelmissa, struktuureissa, ohjeissa ja yksikössä asuvien ihmisten kanssa kommunikoidessa.

 

Jos Hyvinvointialue kaipaa kuvia, kuvat on tarkoitettu yksittäisten hyvinvointialueella työskentelevien ihmisten käyttöön. Jos kuvia käyttäviä ihmisiä on enemmän, voitte pyytää tarjouksen henna@selkoseks.fi

 

MIKÄLI OLET JO HANKKINUT KUVAT ENNEN 08/23, niin sinulla on mahdollisuus ostaa uusista kuvista täydennyspaketti. Täydennyspaketti sisältää 151 uutta kuvaa ja on hinnaltaan 49€. Tätä pakettia emme suosittele ostettavaksi irrallisena, koska kuvat ovat hyvin satunnaisia kuvia. 

 

Selkokuvapaketit: Esimerkki selkokuvista

Selkokuvapaketit

SelkoSeks selkokuvapaketit tarjoaa 412 selkokuvaa aihealueinaan muun muassa keho, anatomia, seksi, seksin välineet, suhteet, tunteet, terveys ja hygienia.

Kuvat ovat saatavilla joko kaikki kerralla tai kahdessa eri paketissa.

Paketti 1 löydät kuvat aiheina anatomia, terveys, hygienia, keho, suhteet, tunteet, kosketus, lääkärissä käyminen, ehkäisy ja internet (sosiaalinen media). Tästä paketista et löydä kuvia seksistä tai seksin välineistä etkä itsetyydytyksestä. Paketissa on 308 selkokuvaa. Paketin hinta on 399,00 €.

Paketti 2 löydät selkokuvat aiheina seksi yksin ja yhdessä, itsetyydytys ja seksin välineet. Paketissa on 104 selkokuvaa. 139,00 €

Kuvat saat jaetussa kansiossa ja kansiosta saat kuvat ladattua koneellesi jpg muodossa, jolloin voit käyttää niitä osana omaa kommunikoinnin apuvälinettä tai kommunikointitaulua.

Koko paketin ostamalla kuville jää hintaa VAIN 1,11 € kappaleelta. Huomioithan ostaessasi, että kuvat ovat vain sinun henkilökohtaiseen käyttöösi, eivät muille.

KUVAT OVAT OSTETTAESSA VAIN YHDEN IHMISEN / YHDEN YKSIKÖN KÄYTTÖÖN! 

 Esimerkiksi jos asumisyksikkösi kaipaa kuvia, voit ostaa yhden paketin ja käyttää niitä yksikön päiväohjelmissa, struktuureissa, ohjeissa ja yksikössä asuvien ihmisten kanssa kommunikoidessa.

 Jos Hyvinvointialue kaipaa kuvia, kuvat on tarkoitettu yksittäisten hyvinvointialueella työskentelevien ihmisten käyttöön. Jos kuvia käyttäviä ihmisiä on enemmän, voitte pyytää tarjouksen henna@selkoseks.fi

MIKÄLI OLET JO HANKKINUT KUVAT ENNEN 08/23, niin sinulla on mahdollisuus ostaa uusista kuvista täydennyspaketti. Täydennyspaketti sisältää 151 uutta kuvaa ja on hinnaltaan 49€. Tätä pakettia emme suosittele ostettavaksi irrallisena, koska kuvat ovat hyvin satunnaisia kuvia.