Search
Close this search box.
Tilaa uutiskirje
Tästä voit tilata uutiskirjeemme, jotta saat tietää uusista materiaaleista ja koulutuksista.

SelkoSeks tarjoaa laajat tukipalvelut ja materiaalit seksuaalisuuden teemoista.

SelkoSeks on kokonaisvaltainen palvelukonsepti, joka tarjoaa kaiken mitä seksuaalisuuden teemoista kaipaat. 

Kauttamme löydät koulutukset ja asiantuntijaluennot, tilaustekstit ja avun oman materiaalin tuottamiseen, työnohjauksen ja konkreettiset materiaalit työsi tueksi. 

Seksuaaliterapiapalvelut ovat saataville myös kaikille sitä tarvitseville – myös maksusitoumuksien kautta. 

Ole rohkeasti yhteydessä ihan mitä vain seksuaalisuuteen liittyen kaipaat – minä olen täällä sinua varten! 

Aivoverenkiertohäiriön vaikutukset seksuaalisuuteen

Yllättävä sairastuminen ja aivoverenkiertohäiriö muuttaa elämää ja totuttuja tapoja myös seksuaalisuuden osa-alueilla. Seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ja tunteet voivat herätä nopeastikin sairastumisen jälkeen ja niistä keskusteleminen ja avun saaminen olisi tärkeää mahdollistaa.

Seksuaalisuus ei käsitteenä sisällä vain seksin toiminnallista toteuttamista, vaan seksuaalisuuden kuuluu paljon muutakin. Aivoverenkiertohäiriön myötä oma identiteetti, suhde omaan kehoon ja vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa voi olla muutoksen alla. Toki myös toimintakyvyn muutokset voivat tuoda mukanaan pohdintoja omasta toimijuudesta, omasta pystyvyydestä sekä seksin konkreettisesta toteuttamisesta.

Jokaisella on oikeus päättää, miltä oma seksuaalisuus ja seksi näyttää. Seksuaalisuuden rooli ja merkitys voi vaihdella ja toisten elämässä se ei näyttele suurta roolia.

Aivoverenkiertohäiriö eli AVH ja sen vaikutukset seksuaalisuuteen

Aivoverenkiertohäiriöllä (AVH) tarkoitetaan aivoinfarktia tai aivoverenvuotoa. AVH on yleinen Suomessa ja koskettaa tuhansia ihmisiä vuosittain. Tutkimusten mukaan jopa 75 prosenttia sairastuneista on kokenut jonkinlaisia vaikeuksia seksuaalielämässään.

Aivoissa tapahtunut vaurio voi vaikuttaa seksuaalisuuteen monien eri tekijöiden kautta. Erilaiset fyysiset, psyykkiset ja kognitiiviset oireet sekä psykologiset tunne-elämän ja käyttäytymisen muutokset näkyvät jokaisella ihmisellä yksilöllisesti ja niiden merkitys seksuaaliseen toimintakykyyn on jokaisella erilainen. Aivoverenkiertohäiriö harvoin selittää yksinään seksuaalisuuteen liittyviä haasteita, vaan oirekuvan monimuotoisuus ja yksilöllisyys vaikuttavat vahvasti. Välttämättä aivoverenkiertohäiriö ei edes näy ulospäin ja oirekuva voi koostua puhtaasti neuropsykologisista ja neuropsykiatrisista oireista. Ei ole suoraa linjaa, miten aivoverenkiertohäiriö aivoissa vaikuttaa. Myös mahdolliset lääkitykset voivat vaikuttaa seksuaalitoimintoihin. Ensisijaisesti tuleekin aina ensin ymmärtää, millä tavoin sairastuminen näyttäytyy yksilöllisesti ja minkälaisia kysymyksiä ihmisellä aiheesta on.

Akuutissa vaiheessa seksuaalisuuteen liittyvät mietteet voivat jäädä luonnollisesti taka-alalle, mutta muuttunut elämäntilanne voi herättää kysymyksiä hyvinkin nopeasti. Tähänkään ei ole yhtä oikeaa vastausta, milloin seksuaalisuudesta kysyminen tai keskustelu olisi oikea-aikaista. Seksin toiminnallisen toteuttamisen aloittaminen voi olla sairastumisen jälkeen jännittävää ja saattaa herättää pelkoa uudesta aivoverenkiertohäiriöstä. Suuret ponnistelut ja fyysiset suoritukset voivat olla sairastumisen alkuvaiheessa helpompi jättää hetkeksi sivuun, mutta seksiä ja seksuaalisuutta ei kannata unohtaa. Seksiä on monenlaista ja hellyyttä ja nautintoa kannattaa ylläpitää elämässä aktiivisesti.

Kun keskustelemme seksuaalisuudesta, on tärkeä tuoda esille mitä seksuaalisuus ja seksi tarkoittaa kenenkin kohdalla. Seksin ajattelu vain emätin-penis-yhdynnäksi jättää paljon käsitteen ulkopuolelle. Seksi voi tarkoittaa yksilölle aivan jotain muuta. Seksi on hyvin yksilöllisesti määriteltävissä ja tärkeää onkin keskustelussa avata, mitä seksin ajatellaan olevan, mitä siltä toivotaan ja mitkä asiat koetaan siinä haasteeksi. Jos sairastumisen jälkeen kielletään ylimalkaisesti ”seksi”, jää hyvin epäselväksi mitä seksillä tarkoitetaan ja minkälainen nautinto olisi sallittua ja suotavaakin.

Aivoverenkiertohäiriön jälkeen totutut seksitavat ja rutiinit voivat joutua tarkastelun ja muutoksen alle. Uusien toimintamallien löytäminen ja hyväksyminen vaatii luottamusta ja ymmärrystä sekä itseä että mahdollista kumppania tai kumppaneita kohtaan. Toimintamallien muutokset voivat alkuun tuntua epäonnistumiselta, mutta tärkeintä seksissä on avoin ja rohkea vuorovaikutus – myös itsensä kanssa. Käytä rohkeasti aikaa ja keskusteluapua muuttuneen elämäntilanteen läpikäymiseen ja uusien seksuaalisuuden toteuttamistapojen etsintään. Luopumiseen liittyvä suru on sallittu tunne, jos ennen sairastumista mieleiset toiminnot eivät onnistu totutulla tavalla. Seksuaalisuus ja sen toteuttaminen vaihtelee ja muuttuu myös oireiden vaihdellessa ja kuntoutumisen edetessä. Muutokseen liittyvät tunteet ja uusien mahdollisuuksien löytäminen voivat olla myös syy hakeutua seksuaalineuvojan tai -terapeutin vastaanotolle.

On tärkeää keskustelussa käydä läpi, mitä yksilöllisesti oirekuvassa on milloinkin nähtävillä ja miten ihminen kokee oireidensa vaikuttavan elämäänsä ja seksuaalisuuteensa. Muuttunutta elämäntilannetta ja sen tuomia uusia ulottuvuuksia kohtaan on hyvä opetella olemaan lempeä.

On hyvä unohtaa normatiiviset ajatukset ja käsitykset ja pohtia, millaisia mahdollisuuksia seksin ja nautinnon toteuttaminen voi pitää sisällään. Seksin ja nautinnon monimuotoisuudesta on hyvä hankkia tietoa ja asiaa voi pohtia ammattilaisen tuella. Tärkeää olisi löytää ratkaisuja ja mahdollisuuksia pelkkien haasteiden tilalle ja pohtia, miten oman näköistä seksuaalisuutta olisi mahdollista toteuttaa.

Tärkeää on opetella kommunikoimaan omista toiveistaan, ajatuksistaan, peloistaan ja murheistaan. Aivoverenkiertohäiriön oirekuvan konkreettinen läpikäynti seksuaalisuuden osa-alueisiin peilaten antaa taitoja myös keskustella laaja-alaisesti seksuaalisuudesta mahdollisen kumppanin tai kumppanien kanssa.

Mikäli puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä on haasteita (afasia), on tärkeää löytää kommunikoinnin apuvälineet myös seksuaalisuudesta keskusteluun. Seksuaalisuus aiheena ei saa jäädä pimentoon, vaikka kommunikaatiossa olisi haasteita. Kuvien, piirtämisen tai muiden puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttöön perehtyneitä seksuaaliterapeutteja on myös. Kysythän rohkeasti lisää apua ammattilaiselta.

Seksuaalitoimintojen haasteet voivat näkyä seksuaalireaktioiden eri vaiheissa. Ne voivat muuttua matkan varrella. Seksuaalireaktioita ovat seksuaalinen halu ja sen muutokset, seksin toiminnallinen toteuttaminen ja orgasmin saavuttaminen. Seksi ja sen toteuttaminen ei ole vain fysiologinen toiminto tai konkreettinen akti, vaan siihen kuuluvat myös erilaiset psyykkiset tekijät kuten esimerkiksi itsetunto, mieliala, motivaatio, tunteet ja sisäiset tavoitteet.

Nämä tekijät voivat vaikuttaa esimerkiksi haluun ja sen vaihteluihin. Haluun vaikuttavat tekijät ovat yksilöllisiä ja haluttomuus määritellään seksuaaliseksi toimintahäiriöksi, kun tilanne on kestänyt yli puoli vuotta ja häiritsee ihmistä itseään. Lääkehoito voi olla myös haluun vaikuttava tekijä. Riippuen aivojen vaurioalueesta, joissakin yhteyksissä voi esiintyä myös estottomuutta ja halun lisääntymistä.

Keho voi tuntua oudolta ja uusien toimintatapojen löytyminen voi olla haastavaa. Mielialalla on vahva yhteys seksuaalisten toimintahäiriöiden kokemukseen. Sekä fyysinen että psyykkinen väsymys vaikuttaa moniulotteisesti arkeen ja ihmissuhteisiin, mutta myös seksuaaliseen haluun ja toimintakykyyn.

Opitut mallit seksistä vaikuttavat siihen millaisia paineita seksiin voi kohdistua. Seksi voi muuttua suoritukseksi ja siinä voidaan kokea epäonnistumista, jos yhdyntä tai orgasmi ei toteudu totutulla tavalla. Seksiin liittyvien rutiinien ja myyttien purkaminen on hyödyllistä yksin sekä yhdessä kumppanin kanssa. Myös seksuaalisuuden ja seksin merkitys voi muuttua aivoverenkiertohäiriö seurauksena – se voi olla tärkeä asia arjessa, jossa tunteekin itsensä ”normaaliksi” tai sen merkitys vähenee muiden elämän arvojen noustessa tärkeämmäksi. Tärkeää kuitenkin olisi, että pystyisi löytämään seksuaalisuuteen ja nautintoon sellaisen suhteen kuin itse haluaa siihen luoda.

Uusien ihmissuhteiden luominen ja löytäminen sairastumisen jälkeen voi tuntua hankalalta tai epävarmalta. Joillekin vertaistukiryhmät voivat olla paikka, josta löytää tilanteeseen apua. Myös suhteessa voi kokea yksinäisyyttä, mikäli kokee jäävänsä yksin tai ei koe tulleensa kuulluksi. Yksinäisyyden kokemuksen jakaminen esimerkiksi ammattilaisen kanssa voi olla merkityksellistä.

Tukea läheiselle

Aivoverenkiertohäiriö vaikuttaa myös läheisiin ihmisiin ja mahdollisen kumppanin tai kumppanien seksuaalisuuteen ja seksin toteuttamiseen. Seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten käsittely olisi tärkeää aina yhdessä, jotta yhteinen kokemus ja ymmärrys voisi vahvistua.

Läheisellä ihmisellä, kumppanilla tai kumppaneilla on oikeus saada riittävästi asiallista ja oikeaa tietoa seksuaalisuudesta ja sairastumisen mahdollisista vaikutuksista siihen. Kun läheinen ihminen sairastuu, tilanne voi herättää kumppanille huolta, pelkoa ja pohdintoja myös mahdollisuuksista toteuttaa omaa seksuaalisuutta. Keskusteluja olisi hyvä käydä itsenäisesti ammattilaisen kanssa, jotta pystyy käsittelemään omia tunteitaan rauhassa, mutta kaikkien yhteinen keskustelu ammattilaisen tuella voi olla antoisaa ja tärkeää. 

Läheisen ihmissuhteen roolit voivat muuttua ja yhteisesti koettu ja jaettu seksuaalisuus saada uusia ulottuvuuksia. Auttamisen ja hoivaamisen tarve voi vaikuttaa erotiikkaan ja seksuaaliseen kipinään ihmisten välillä riippuen hoivan määrästä sekä muiden avustajien roolista arjessa. Muutosten käsittely ja avun saaminen läheiselle on tärkeää ottaa huomioon kuntoutuksessa ja terveydenhuollossa ja tärkeää on tunnistaa ja pohtia, jos auttaminen ja hoivaaminen vie liikaa tilaa toivotulta romanttiselta tai eroottiselta suhteelta. Ihmissuhteen laatu ja sisältö on aina ihmisten itse päätettävissä ja ammattilaisten tehtävänä on etsiä näitä toiveita auttavia ratkaisuja.

On hyvä keskustella, mitä suhteelta tai seksiltä toivoo ja miten kaikkien suhteen osapuolien toiveita voidaan kuulla ja tukea. Jos suhteen sisäiseen vuorovaikutukseen liittyy haasteita, kannattaa hakeutua ammattilaisen vastaanotolle etsimään yhteisiä keinoja edistämään suhteen hyvinvointia.

Seksuaalisuudesta keskustelu

Seksuaalisuudesta keskusteleminen vaatii turvallista ympäristöä. Aihe on herkkä ja tunteita herättävä. Seksuaalisuudesta keskustelua auttaa myönteinen tunneside ihmisten välillä ja tunneyhteyden vahvistaminen helpottaa herkistä aiheista puhumista. Turvallisen ja lämpimän tunneyhteyden avulla pystymme kuulemaan toista ja olemaan läsnä toisen ajatuksille.

Kuntoutuksessa ja terveydenhuollossa olisi tärkeää kyetä keskustelemaan seksuaalisuuden teemoista. Aihe nähdään tärkeäksi osaksi ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, mutta valitettavan usein asian vieminen käytäntöön koetaan edelleen hankalaksi. Terveydenhuollossa on usein perusajatuksena, että asiakkaat ottavat vastaanotolla esille aiheet, joista haluavat keskustella. Asiakkaat odottavat kuitenkin ammattilaiselta keskustelun aloitusta ja lupaa puhua seksuaalisuudesta. Ammattilainen pystyy luomaan turvallista tilaa seksuaalisuudelle esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvällä huoneentaululla tai julisteella.

Joten oletpa asiakas tai ammattilainen, ota aihe rohkeasti puheeksi!

Seksuaalisuudesta ja seksistä keskusteleminen tulisi olla kaikille ihmisille mahdollista – myös heille, ketkä tarvitsevat kommunikointiin puhetta tukevia tai korvaavia menetelmiä, kuten esimerkiksi kuvakommunikaatiota. Selkokuvien saatavuuden varmistaminen on usein läheisen ihmisen tai ammattilaisen vastuulla.

Seksin ja nautinnon välineet

Seksin ja nautinnon välineillä tarkoitetaan erilaisia tuotteita ja välineitä, joita käytetään rikastuttamaan seksiä sekä seksin toiminnallisen toteuttamisen apuna. Seksin välineisiin liittyy monella ajatuksia ja ennakkoluulojakin, mutta välineillä voi olla suuri merkitys seksuaalisuuden ja nautinnon toteuttamisessa ja hyvinvoinnin parantumisessa.

Seksin välineiden saatavuus ja valikoima on runsas. Verkkokauppoja selaillessa voi tulla eteen valinnan vaikeus sekä tiedon puute. Miten löytää itselle mieluisin tai sopivin tuote? Mistä mallista voisi olla eniten hyötyä juuri minulle? Seksuaaliterveyteen erikoistuneissa liikkeissä pääset tutustumaan tuotteisiin asiantuntevan myyjän kanssa. Tuotteiden asiantuntijayrityksenä toimii esimerkiksi Amorin Oy.

Mikäli olet sotealan tai seksologian ammattilainen, olemme suunnitelleet erityisesti sinulle laajan oppaan välineistä, joka sisältää vinkit että mitä suositella milloinkin. Löydät Oppaan TÄÄLTÄ.

Asiakkaalle suunnattu välineopas on Mahdollisuus nautintoon – opas seksin ja nautinnon välineisiin -julkaisu. Oppaasta on tehty myös selkokielinen versio.  Asiakkaille jaettavan oppaan löydät TÄÄLTÄ.

Mistä löytää apua?

Seksuaalisuuteen liittyvien mietteiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Useissa sairaanhoitopiireissä, terveyskeskuksissa tai sairaaloissa toimii seksuaalineuvonnan vastaanottoja. Aiheen voi ottaa puheeksi myös millä tahansa terveydenhuollon vastaanotolla, jolloin tietoa oman paikkakunnan palveluista on helpommin saatavilla.

Seksuaalineuvojia ja -terapeutteja toimii paljon yksityisellä sektorilla ja heidän vastaanotolle kannattaa hakeutua seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten herätessä. Useat palveluntuottajat tarjoavat palveluitaan etävastaanottoina. Seksuaalineuvontaan ja -terapiaan voi kysyä maksusitoumusta omalta hoitavalta taholta. Tarjoamme myös SelkoSeksillä terapiapalvelut etänä tai läsnä Etelä-Savossa.

Seksuaalineuvonnassa ja -terapiassa käsitellään keskustelun avulla seksuaalisuuden ja seksielämän erilaisia haasteita tai kysymyksiä. Ammattilaisen vastaanotolle voi hakeutua yksin tai yhdessä kumppanin tai kumppanien kanssa. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Apua hakiessa palveluntuottajalta voi kysyä, onko hänellä tietoa aivoverenkiertohäiriö vaikutuksista ihmisen elämään tai ihmissuhteisiin.

Seksologian ammattilaisilta on saatavilla koulutusta ja konsultaatiota työyhteisöön. On todettu, että pienikin lisäkoulutus seksuaalisuudesta ja sen puheeksi ottamisesta lisää ammattilaisten pätevyyden tunnetta ja vuorovaikutustaitoja seksuaalisuudesta keskusteluun. Nyt löydät helposti saavutettavaa koulutusta Seksuaalisuus terveydenhuollossa kokonaisuudesta. TUTUSTU LISÄÄ TÄÄLTÄ!

Olemme mielellämme avuksi!

Löydät myös uuden Aivoverenkiertohäiriöiden vaikutukset seksuaalisuuteen -oppaan ladattavana PDF versiona TÄÄLTÄ.

Kirjoittaja: Henna Suikki, toimintaterapeutti YAMK, Erityistason seksuaaliterapeutti NACS.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *